STORT POTENTIALE FOR ØRESUNDSREGIONALT SAMARBEJDE

Igennem projektet Øresund Smart City Hub (ÖSCH), der er medfinansieret af den Europæiske Fond for Regionaludvikling (ERFU) gennem EU-programmet Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak, har CLEAN sammen med danske og svenske partnere undersøgt potentialet for innovative og smarte løsninger for byer i Øresundsregionen. Erfaringer fra projektet understreger vigtigheden af et stærkt og fokuseret Øresundsregionalt samarbejde, da målet om at skabe en smart region er en både ambitiøs og kompleks opgave.

Det er derfor klart, at fremtidige samarbejder under Øresundsbanneret er nødvendige, både for at udvikle og forankre det netværk, der er skabt gennem projektet. CLEAN har i projektets sidste fase arbejdet på at videreføre smart city samarbejdet på tværs af Øresund, bl.a. gennem møder med ØSCH partnerne og andre centrale smart city aktører. Disse interviews har været fokuseret inden for områder hvor Øresundsregionen i de næste år skal investere store summer, nemlig mobilitet/intelligente transportsystemer (ITS) og klimatilpasning. IT og data, samt tværsektoralt samarbejde kan løfte innovationsniveauet og vækstpotentialet. Der er gennem møderne i ÖSCH projektet, identificeret et stort potentiale for samarbejde på tværs af Øresund indenfor netop disse tematiske områder.

Mobilitet/ITS

I både København, Malmø og Lund er Mobilitet/ITS et vigtigt område, der bliver højt prioriteret i fremtiden. Følgende er nogle af de mest interessante områder, når man kigger på kommende investeringer:

Smartere parkeringsmuligheder

 • Sikre bedre fremkommelighed i byen vedhjælp af intelligente løsninger (København, Malmö & Lund)
 • Udnytte parkeringspladser som ’shared spaces’, der kan udnyttes af andre (f.eks. cykleparkering eller rekreative områder) når de ikke bruges (København, Malmö & Lund)

Digitale byløsninger

 • Optimering af trafiksignaler – intelligente trafiksignaler (København, Malmö & Lund)
 • Smarte løsninger til indsamling af data om trafikanter (København, Malmö & Lund)
 • Digital styring og regulering af trafik (f.eks. i forbindelse med skybbrud) (København, Malmö & Lund)
 • Intelligent gadebelysning/digital infrastruktur (København, Malmö & Lund)

 Forbedret cykelinfrastruktur

 • Bedre cykelforbindelser og cykelprioriteringsveje (København, Malmö & Lund)
 • Forbedret cykelparkering (København & Malmö)

Klimatilpasning

Efter de store skybrud i først København og sidenhen Malmø, er begge kommuner blevet fast besluttet på at arbejde meget intensivt på klimatilpasningsområdet. Lund derimod har ikke oplevet samme problemer med vand, blandt andet på grund af at de ligger højere end både København og Malmö. Kommunen i Lund arbejder dog stadig med klimatilpasning, blandt andet hvordan man afleder overflade vand og beskytter byens mange bevaringsværdig bygninger mod oversvømmelse. Følgende områder er identificeret som meget interessant med hensyn til kommende investeringer:

 • Behandling af overfladevand (København, Malmö & Lund)
 • Afledning af vand under og efter ekstrem regn/skybrud til f.eks. grønne områder, tunneller eller regnvands sø (København, Malmö & Lund)
 • Håndtering og rensning af forurenet vand (f.eks. identificere forekomsten af virus og bakteriet i vand) (København & Malmö)
 • Skybrudssikre byområder (København, Malmö & Lund)
 • Klimatilpasning af bygninger (København, Malmö & Lund)
 • Smart og digital optimering af skybrudsberedskab (København & Malmö)

Ovenstående eksempler er som sagt identificeret gennem få interviews, og listen skal derfor blot illustrere mulighederne for samarbejde og fælles projekter.

Næste skridt er at gå fra ide til udbud

Helt konkret har Øresund Smart City Hub resulteret i, at der nu arbejdes med en fokuseret ansøgning, der skal føre projekter fra idé til faktisk udbud. Formålet er at drive et projekt centreret omkring de fælles udfordringer, som kommuner og regioner står over for. Her vælges ofte de ’sikre’ løsninger i stedet for at satse på nye teknologier og services, og projektet vil derfor teste nye innovative løsninger, der kan løse de identificerede udfordringer. Udfordringerne skal have høj offentlig prioritering med tilknyttet budget, planer for snarlig igangsættelse, der skal være villighed og potentiale for tests i byrummet/landskabet og et markedspotentiale. En sådan proces vil kunne skabe grundlag for et større Øresundsregionalt samarbejde og ikke mindst en etablering af en Øresund Smart City Hub, som skal have til opgave at koordinere ovenstående. CLEAN er i dialog med den svenske cleantech klynge Sustainable Business Hub og andre aktører om at etablering af en platform, hvor ovenstående kan realiseres. CLEAN håber at denne proces kan danne grundlag for etablering af Öresund Smart City Hub, der vil gøre det lettere at tiltrække innovative virksomheder, samt positionere Øresundsregionen som det førende Smart City testmarked.