Luft

Et område under Miljøteknologi

Forurening af luften har stor betydning for helbred og miljø. De konkrete konsekvenser afhænger af hvilke stoffer, der er i luften, i hvilke koncentrationer og over hvor lang tid.

Luftforurening er således også et område, der står centralt i FORSK 2025, hvor der peges på behovet for nye omkostningseffektive teknologier og løsninger i form af bl.a. monitoreringssystemer, rensning og partikelmålingsteknologi.

For at målrette indsatsen og understøtte udviklingen af nye ren-luft-teknologier hos virksomhederne, er det essentielt at kunne identificere, dokumentere og monitere udledningen (emissionen) og forekomsten (im-missionen) af luftforurenende stoffer.

Derfor har CLEAN Miljø fokus på arbejdet med bl.a. identifikation og dokumentation af luftforurerende stoffer, forebyggelse og monitorering af luftforurening samt indeklima.

Eksempler på projekter

Sunde Skoler- sund læring

Projektet går ud på at lette processen for at vælge og igangsætte robuste og helhedsorienterede indeklimarenoveringsløsninger.

Der bliver taget udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra de tre syddanske partnerkommuner, hvor der på 60 % af i alt 76 skoler er udfordringer med indeklimaet. Odense, Kolding og Middelfart kommuner har alle renoveringsvilje til indeklimatiltag på skoler og har i deres budgetter for 2018-2020 samlet afsat i størrelsesordenen 83 mio. kr. til indeklimatiltag.

  • Bevillingsgiver: Realdania
  • Partnere: CLEAN, SDU, MOE, Kolding Kommune, Odense Kommune, Middelfart Kommune