Medlem

Aqua Cleantech

Aqua Cleantech (ACT) har specialiseret sig i udvikling/tilpasning af en teknologi til biologisk rensning af væskefraktionen fra separeret gylle fra husdyrproduktion, som findes i stort overskud i stort set alle lande med intensiv husdyrproduktion, hvorfra det er miljømæssigt og økonomisk ikke bæredygtigt at anvende gylle til gødskningsformål, hvis den skal vejtransporteres mere end 10-12 km bort fra produktionsstedet.

Teknologien kan endvidere anvendes til rensning af rejektvand fra biogasanlæg med udfordring på borttransport af afgasset gylle samt til rensning af en bred vifte af proces – og industrispildevand.

I samarbejde med søsterselskaberne, Advanced Substrate Technology ApS, Dansk Biofiber og Gødning A/S samt Green Substrate ApS, som alle er involveret i forskellige former for raffinering af fiber fra biogasproduktion eller husdyrgylle til værdiprodukter, indgår ACT´ s rensningsteknologi i generering af cirkulær økonomi i husdyrproduktion.

ACT teknologien, evt. i samarbejde med de øvrige teknologier, bidrager på en række områder med bæredygtige løsninger indenfor miljø-, klima- og ressource forvaltning:

– Rensning af næringsstoffer fra overskudsproduktion af husdyr i forhold til tilgængelige udbringningsarealer.

– Direkte reduktion af CH4, N2O og NH3 emission fra staldanlæg.

– Reduktion af næringsstofoverskud fra biogas produktion

– Reduktion af miljøbelastning fra ved udløb af næringsstoffer til recipienter.


 

Adresse
Virkevangen 13
8960 Randers SØ