Medlem

NordicFlexHouse ApS

NordicFlexHouse er en selvstændig virksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem digitalt byggeri, strategiske partnerskaber, systemleverancer og eksport.

Nordicflexhouse arbejder inden for følgende områder:

  1. Hjælper nordiske teknologi virksomheder ud på det kinesiske og indiske marked.
  2. Systemudvikling og etablering af salgs alliance på det internationale marked.
  3. Projektledelse af grønne boligprojekter i Norden, Indien og Kina.
  4. Projektleder uddannelse.

Det har længe været muligt at fabriksfremstille  huse i høj teknisk kvalitet under kontrollerede forhold på fabrik. Det nye er, at en digitalisering af både design og produktionsprocessen gør det muligt at tilgodese brugernes ønsker til individualitet og æstetik, uden at byggeriet stiger i pris (det industrielle paradigma som også kaldes mass customization).

Vi hjælper dig med at leve op til markedets mange forventninger om topkvalitet, brugercentreret design, avanceret funktionalitet, minimalt energiforbrug og minimal vedligeholdelse. Desuden bistår vi dig med at sikre, at byggeprocessen bliver kort, og at prisen holder. Vi støtter dig i det strategiske partnerskab, der omfatter eksempelvis byggefirma, arkitekt, producenter og entreprenører, så der igennem hele forløbet er tale om et velfungerende integreret udviklingsforløb, der munder ud i et optimalt byggeri.

Vi har særligt fokus på udvikling af energirigtige og bæredygtige systemleverancer, der kan indgå i nybyggeri og renovering. Vi har bl.a. udviklet en vertical farming løsning kaldet Biopod container.

Se her: https://www.biopodcontainer.dk og mobil healthcare løsning.

Se her: https://www.nordicflexhouse.dk/mobile-healthcare-unit-to-india-and-joint-company-establishment 

English

NordicFlexHouse is an independent company that works in the cross field between digital construction, strategic partnerships, system deliveries and export.

Nordicflexhouse works within the following business areas:

  1. Support Nordic technology companies entering the Chinese and Indian market.
  2. System development and establishment of sales alliance on the international market.
  3. Project management of green housing projects in the Nordic region, India and China.
  4. Project management teaching.

It has long been possible to manufacture houses of high technical quality under controlled conditions in a  factory. What is new is that a digitization of both design and the construction process makes it possible to meet the buyer’ wishes for individuality and aesthetics, without increasing cost. We call it mass customization.

We help you to live up to the market’s many expectations of excellence, like user-centered design, advanced functionalities, minimal energy consumption and minimal maintenance. In addition, we help you to ensure that the construction process is shorten and that the price lasts. We support you in the strategic partnership, which includes, for example, construction company, architect, manufacturer and contractors, so that throughout the process there is a well-functioning integrated development process that results in an optimal construction.

We have a special focus on the development of energy-efficient and sustainable system deliveries that can be included in new construction and renovation. Among other things, we have developed a vertical farming solution called Biopod container.

See here: https://www.biopodcontainer.dk and a mobile healthcare solution.

See here: https://www.nordicflexhouse.dk/mobile-healthcare-unit-to-india-and-joint-company-establishment 

 

Adresse
Mosevej 14
3650 Ølstykke