Innovationsindsprøjtning til dansk miljøteknologi

Med stor opbakning fra både virksomheder, brancheorganisationer og videninstitutioner har vi netop indsendt ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet om midler til landsdækkende klyngeaktiviteter. I ansøgningen løfter vi sløret for, hvordan vi som Danmarks miljøklynge vil styrke danske miljøteknologivirksomheders produktivitet og konkurrenceevne fremadrettet.

Danmark har en klar erhvervs-og forskningsmæssig styrkeposition inden for miljøteknologi. Vi har viden og forskning i verdensklasse inden for miljøteknologi, og danske virksomheder er verdensførende, når det kommer til at udvikle og producere innovative teknologier, produkter og løsninger.

Gennem samarbejde om forskningsbaseret- og erhvervsdrevet innovation og overførsel af viden mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører vil vi fastholde Danmarks førerposition inden for innovative miljøteknologier.

 

Hvad er miljøteknologi?

Miljøteknologi er bredt defineret som teknologi, der forsøger at holde liv i det naturlige miljø og ressourcer ved at begrænse bivirkninger menneskers indflydelse har. Og der er stort innovations- og vækstpotentiale inden for flere områder af miljøteknologi. Med input fra både forskning og erhvervsliv vil vi i miljøklyngen fokusere på nedenstående fagområder. 

Vand i teknosfæren

Vand i teknosfæren forstås som teknologi og løsninger i relation til ”Vand i rør” det vil sige vandforsyning, spildevandsbehandling og vand/kloaksystemer. Med 350 vandvirksomheder der tilsammen beskæftiger 14.400 personer (2016), en årlig omsætning på 48 mia. DKK (2014) og anslået værditilvækst på 13,57 mia. DKK svarende til 0,8% af samlet dansk BNP (2016) er vandbranchen i Danmark en markant branche. Danmark ligger i top-3 blandt EU-15 landene målt på eksport af vandteknologi, som i 2018 var på 20,6 mia. DKK. Danske virksomheder har desuden flere vandrelaterede patenter pr. indbygger end noget andet land.

 • Innovations- og erhvervspotentiale kan f.eks. være inden for:
 • Den effektive vandforsyning
 • Fremtidens ressourceanlæg
 • Integreret kontrol og styring af spildevands- og regnvandssystemer
 • Regnvandshåndtering
 • Industri- og procesvand

 

Klimatilpasning

Klimatilpasning er en stor samfundsmæssig udfordring med et stort potentiale for kommercialisering – en ægte brændende platform. Klimatilpasning er rettet imod al det vand, der presser byer, infrastruktur og samfund, uanset om det kommer fra oven; nedbør, fra siden; vandløb og havet, eller nedefra; stigende grundvand. Virksomheder, der arbejder med området, tilhører forskellige brancher og sektorer, f.eks. vand og vandteknologi, veje, grønne områder og anden infrastruktur, byplanlægning og byggeri, miljø.

 • Innovations- og erhvervspotentiale kan f.eks. være inden for:
 • Klimatilpasning i byer
 • Klimatilpasning i det åbne land
 • Klimatilpasning imellem by og land
 • Klimatilpasning og varsling
 • Helhedsorienteret klimatilpasning

 

Materialer, ressourcer og affald

Materialer har en afgørende rolle i den grønne omstilling, og materialers ressourcebegrænsninger og miljøbelastninger er globalt set blevet helt centrale temaer. Et materiales miljømæssige belastning stammer fra hele værdikæden; fra råstoffernes frembringelse, forarbejdning, anvendelse og fra hvad materialet gennemgår efter anvendelsen. Det handler altså om at øge bæredygtig anvendelse af materialer og udnyttelse af affald som en værdifuld ressource. 

For industrien er de mest betydningsfulde materialer plast, metaller, træ, glas og beton. I Danmark er der ca. 12.500 produktionsvirksomheder, der udnytter en eller flere typer materialer til fremstilling af bl.a. plastkomponenter, vindmøller, pumper, metalvarer, trævarer og maskiner. Det anslås at Danmark har 3.200 virksomheder med i alt 8.300 medarbejdere inden for renovation og genbrug med en årlig omsætning på 20 mia. DKK (2017) og en værditilvækst på 6,2 mia. DKK svarende til 0,3% af samlet dansk BNP.

 • Innovations- og erhvervspotentiale kan f.eks. være inden for:
 • Grønne materialevalg og materialeanvendelser
 • Bæredygtig genanvendelse af materialer
 • Systemer for affaldshåndtering og genanvendelse
 • Nye metoder til genanvendelse og stimulering af efterspørgslen fra genanvendelsesindustrien

 

Luft

Klimaforandringer som følge af menneskelig udledning af drivhusgasser er den største udfordring, vi står overfor i dag. Luftforurening forekommer som følge af direkte udledninger fra industri, landbrug, transport, energianlæg o.l., men derudover bidrager kemiske processer i atmosfæren til sekundær luftforurening, der i en række tilfælde forværrer de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af direkte udledninger.

Det anslås at mere end 500 danske virksomheder har produktion af renluftteknologier eller -løsninger eller yder forskellige former for service, analyser og rådgivning. Den danske eksport af renluftteknologi var i 2015 på 17,4 mia. DKK svarende til 2,7% af den samlede danske eksport.

 • Innovations- og erhvervspotentiale kan f.eks. være inden for:
 • Drivhusgasser, monitorering og reduktionsteknologi
 • Indendørs luftforurening
 • Udendørs luftforurening

 

Jord, vand og natur

De akutte miljømæssige udfordringer indenfor jord, vand & naturområdet udgør et kæmpe potentiale for innovation inden for teknologier til måling, afværge og oprensning af miljøforurening i jord, hav, grundvand og overfladevand samt teknologi til overvågning og fremme af biodiversitet og naturkvalitet. I takt med at miljø kommer højere på dagsordenen verden over, må områdets store eksportpotentiale forventes at vokse markant.

Det anslås, at omtrent 70 virksomheder er aktive alene indenfor jordområdet i Danmark og at omsætningen i jordbranchen i 2013 var på omkring 1,2 mia. DKK.

 • Innovations- og erhvervspotentiale kan f.eks. være inden for:
 • Udvikling af udstyr, teknologier og metoder til måling
 • Forebyggelse og afværgning af forurening
 • Oprensning og genopretning

 

Sådan styrker vi innovation og vækst

Matchmaking, samarbejdsprojekter, videnspredning og internationalisering er blot nogle af de aktiviteter, vi har på hylderne i CLEAN.

Virksomheder som har deltaget i klyngeaktiviteter, har fire gange større sandsynlighed for at udvikle nye produkter og løsninger og succesfuldt afsætte dem på markedet. Vores håndværk i klyngen er netop, at vi understøtter innovation i virksomheden før, under og efter – altså fra en virksomheds skuffeprojekt til udvikling af nye produkter i partnerskaber af leverandører, kunder og videnleverandører.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du kan være med.

 

Stor opbakning til Danmarks miljøklynge

10 brancheorganisationer, 13 af landets videninstitutioner og mere end 200 organisationer bakker direkte op om miljøklyngens fremtidige arbejde, som de er en aktiv del af. Miljøklyngen er nemlig for hele økosystemet inden for miljøteknologi, og sammen skal vi styrke innovation, konkurrencekraft og eksport inden for dansk miljøteknologi.

Aktører som bakker miljøklyngen op:

Dansk Industri, Dansk Erhverv, Plastindustrien, Danske Vandværker, Aluminium Danmark, Affalds- og ressourceindustrien, DTU, Aalborg Universitet, VIA University, SDU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Alexandra Instituttet, Force Technology, Teknologisk Institut, DBI, Geus, DHI, Plast Center Danmark, Gate21, NBE, Energy Cluster Denmark, Food & Biocluster, Lifestyle & Design Cluster, Klyngen for maritime erhverv, Lifescience og velfærdsteknologi, MADE, DegitalLead, CPHFintech, Odense Robotics  m.fl.

 

Bliv en del af klyngen i dag

Du kan allerede melde dig ind i CLEAN i dag og blive en del af klyngen.