Datastyret elektrokoagulering – løsning på H2S-bekæmpelse i kloakrør

11. april 2023

Svovlbrinte (H2S) er én af de centrale problemstillinger ved afledning af spildevand. H2S er stærkt giftigt selv ved små koncentrationer og årsag til korrosion af betonrør. Problemet opstår, når spildevandet står stille i rørene, og H2S ophobes, inden det pumpes videre til spildevandsanlæggene. Problemet forventes at stige i fremtiden, når flere kloakker bliver separeret, og behandlingen af spildevandet bliver mere centraliseret.

For at løse problemet er der gennem dette videnbroprojekt udviklet en lovende løsning: elektrokoagulering. Virksomheden AL-2 Teknik har sammen med Sulfilogger opbygget et pilotanlæg, placeret ved Aalborg Universitet, og målt koncentrationen af H2S, hvor div. forsyninger sammen med Teknologisk Institut og Aalborg Universitet har bidraget med sparring og viden til anlægget.

Partnerskabet har vist, at elektrokoagulering kan fjerne svovlbrinte, og at løsningen er velegnet til åbent-land spildevandsledninger.

FOrsøg - Elektrokogualering
Pilotanlæg skabt af AL-2 Teknik og Sulfilogger. Placeret hos Aalborg Universitet. ©Aalborg Universitet

Omkostningseffektiv teknologi

I dag reduceres H2S-dannelsen primært ved dosering af kemikalier såsom jernsulfat til spildevandet for at udfælde den dannede H2S som uopløseligt jersulfid. Metoden har flere negative effekter: høje omkostninger, ofte nødvendig overdosering og skrappe krav til arbejdsmiljø og -sikkerhed.

Videnbroprojektet har udviklet en sensorstyret proces, der kan minimere omkostningerne og bidrage positivt til arbejdsmiljøet. Ved elektrokoagulering frigives jernioner ved påføring af spænding på jernelektroder uden at tilsætte kemikalier, og pH-værdien i spildevandet ændres ikke.

”Det har været et effektivt forløb, hvor der er lavet eksperimentelle undersøgelser, der har givet gode resultater til design og storskala test af anlægget. Alt sammen for at lave en omkostningseffektiv teknologiløsning” – Asbjørn Haaning, AAU

 

Samarbejdet gav AL-2 Teknik dybdegående viden og værdifulde inputs

Virksomheden AL-2 Teknik har gennem forløbet sparret og fået teoretiske indsigter af Aalborg Universitet samt Teknologisk Institut, som de ikke ville have fået selv. For mindre virksomheder giver det et stort udbytte at deltage i et videnbroprojekt for at løfte deres vidensniveau og forbedre deres løsninger.

”Vi ville ikke hos AL-2 Teknik have kompetencerne til at gå i dybden med det teoretiske. Det er meget værdifuldt for os som lille virksomhed, at vi har muligheden for at deltage i udviklingsprojekter, hvor vi kan øge vores vidensniveau.” – Lasse Majgaard, projektleder, AL-2 Teknik.

Udover større viden har AL-2 Teknik også kunnet få inputs til det praktiske omkring prototypen og pilotanlægget, der nu står ved Aalborg Universitet:

”Vi har tidligere haft projekter, hvor vi har samarbejdet med nogle af partnerne, hvilket har kunne give ekstra fokus på udviklingen af en pilotskalaenhed.”

 

Videre forløb

Projektgruppens resultater er lovende, og de har derfor kontaktet flere forsyninger, der har udfordringer med svovlbrintdannelse, for at deltage i et større projekt som MUDP eller VUDP, hvor metoden kan videreudvikles til kommercielt brug. Samtidig vil Aalborg Universitet lave studenterprojekter med anlægget til efteråret 2023, så mere viden kan opnås.

 

Videnbroprojektet foregik fra november 2021 til december 2022, og fik bevilliget: 480.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Partnerne i projektet var: AL-2 Teknik, Sulfilogger, Mariagerfjord Spildevand, Silkeborg Forsyning, Aalborg Universitet og Teknologisk Institut.