Cirkulær Praksis – CO2-vurdedring af ressource-symbioser

Kasper Gregersen

Beskrivelse:  For at opnå en grøn omstilling og mere cirkulær økonomi er det vigtigt, at sikre maksimal og optimal udnyttelse af alle materialer – også restprodukter. THE UPCYCL har gennem deres netværk et New Waste symbiose, hvor de hjælper deres medlemmer med at udregne deres emissioner. Dette er dog svært da der er mange forskellige måder at gøre dette på …

Nanobobler til beluftning og rensnings af spildevand

Kasper Gregersen

Udfordring:  Spildevand bliver i dag behandlet vha. beluftede tanke, hvor COD, N og P fjernes biologisk. Beluftningen udgør op til 50 % af den samlede strømforbrug for et renseanlæg og er derfor en omkostningstung post. Samtidig kan den svingende belastning på renseanlægget gøre beluftningen svært, hvilket forringer N og P fjernelsen.  Der er derfor brug for nye metoder til rensning …

Forundersøgelse af Kraftcentrum Grindsted

Kasper Gregersen

Udfordring:  Forureningen under Grindsted by er defineret som én af Danmarks 10 Generationsforureninger. Forureningen af vandet er omfattende og løber under det meste af byen. Derfor har GEV sammen med Region Syddanmark et erklæret mål om via sektorkobling at etablere en bæredygtig oprensning af forureningen, udvinde overskudsvarme til for forbrugere og levere renset kølevand til byens virksomheder.     Løsning: …

PlastTrack

Kasper Gregersen

PlastTrack projektet handler om at udvikle en metodologisk værktøjskasse, klar til at spore plastiks nedbrydningsveje i miljøet. Derudover vil der skabes en produktlivscyklusanalyse (LCA) og relateret farevurdering, ledt af Mads Clausen Institutet hos Syddansk Universitet i Sønderborg. Sammen med partnere fra Tyskland vil projektet kortlægge plastforureningen i havet.  Plastforurening er et presserende problem Hvert år ender ca. 8-15 mio. tons …

ACELERA

Kasper Gregersen

ACELERA aims to match Argentinian cooperation opportunities to European solution providers within cleantech to support Argentinian SMEs transitioning towards a low carbon, resource-efficient and circular business model in design, production, logistics and distribution phases, and consumption and end-of-life management.   ACELERA programme is demand-driven to ensure value for the companies taking part in the tailor-made programme. Through ACELERA, European companies, …

3R Connect – Reduce, Reuse, Rethink

Kasper Gregersen

A core objective in the action plan of the European Green Deal is to “make circularity work for people, regions and cities”. This system-level transformation towards a circular economy requires concerted action and a holistic approach that brings together stakeholders from different parts of the quadruple helix. In other words, it requires efficient and interconnected innovation ecosystems to accelerate the …

Ny måde at upcycle brødrester

Kasper Gregersen

Udfordring: I dag bliver omkring 100 tusind tons brød sendt til bioanlæg, som kunne være brugt som en del af værdikæden i andre fødevaresammenhænge. Samtidig er udfordringen i dag, at meget industrielt fremstillet brød har en høj fugtighed, hvilket gør, at bakterier og skimmelsvamp hurtigt vokser og gør brødet uspiseligt og ubrugbart til anden brug i værdikæder.   Løsning: G2B …

Mikrosensorer til luftkvalitets monitorering

Kasper Gregersen

Udfordring: Markedet for små kosteffektive mikrosensorer til monitorering af luftkvaliteten er stigende – både til indendørs og udendørs brug. Dog kræver målinger af høj kvalitet, at kalibrering af sensorerne sker ved forhandleren og en løbende kalibrering sker ved brugeren. Noget som man ikke nødvendigvis har ressourcerne til. Samtidig kan det være dyrere at få kalibreret sine sensorer end at få …

Forebyggelse af giftige biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Kasper Gregersen

Udfordring:   CO2-udledninger til atmosfæren er et stigende problem. Derfor udvikles der på teknologier til at fange og lagre CO2. Den mest udbredte metode er med aminbaserede teknologi. Dog kan anvendelse af aminbaserede teknologi medføre uønskede udledninger af skadelige flygtige organiske stoffer (VOC’er) til miljøet.  Samtidig er problematikken relativt ubeskrevet.   Løsning:   Formålet med videbroprojektet er at forebygge udledninger af uønskede og …

Den intelligente brønd

Kasper Gregersen

Udfordring:  Med hyppigere regnskyl om sommeren og vådere vintre pga. klimaændringer, kommer det afløbssystem vi har designet de sidste 50 år under pres, da de ikke kan håndtere de store mængder nedbør. Med de store mængder nedbør sætter terrænet sig , så rørledningerns aktuelle xyz-koordinater ikke er i overensstemmelse med modeller. Derfor er det vigtigt at afløbssystemerne overvåges “intelligent” på …

Mobilt anlæg for decentral rensning på boringsniveau

Kasper Gregersen

Udfordring: Pesticidrester i grundvandsboringer truer i stigende grad den danske grundvand og drikkevandsproduktion. Forureningen øger behovet for en videregående vandbehandling, der kræver en dispensation fra staten. Den nuværende ”løsning”, er at blande vandet fra kompromitterede og ikke-kompromitterede boringer, så vandkvaliteten imødekommer de danske grænseværdier for drikkevandet. Dog er det blot et spørgsmål om tid, før en forurening (f.eks. N,N-dimethylsulfamid – …

Mikrobiologisk Potentiale i LAR-bede

Kasper Gregersen

Udfordring: Der er kommet større fokus på klimatilpasningsløsninger i byer og urbane områder via Lokal Afledning af Regnvand (LAR). En stor udfordring for anvendelsen af LAR-løsninger, såsom regnbede, er, at rensekrav for regnvandshåndtering baseres på recipientens miljømål samt rensning til Best Available Techniques (BAT). BAT er i dag våde forsinkelsesbassiner, hvor regnbede på nuværende tidspunkt ikke kan godkendes pga. utilstrækkelig …

Genanvendelse af PFTE

Kasper Gregersen

Udfordring: PFTE, bedre kendt som Teflon, er et flourerede plastmateriale med utallige egenskaber. Det anvendes i alt fra stegepandebelægninger til specielle emner i industrien. Dog er PFTE svært at nedbryde, og der foretages ikke nogle former for genanvendelse af PFTE i stor skala i dag. Mængderne af PFTE ophobes rundt omkring uden mulighed for at komme af med det eller …

Zero Port Emission

Kasper Gregersen

Udfordring: Dette projekt har til formål at klarlægge de teknologiske muligheder for at fjerne miljø- og klimapåvirkende udledningen fra kommercielle skibe under havneophold. Skibsfartens energiforbrug bidrager i høj grad til den globale udledning, men er ikke en ligetil opgave, da mange værdikæder mødes på havnen. Den primære løsning man anvender i dag er landstrøm, hvor skibet kobles til det lokale …

Turn Waste into Homes

Kasper Gregersen

Potentialet: Potentialet for upcycling af affaldsplast og anvendelse som ressource til 3D print af boliger er enormt. På supply siden producerer verden i dag 300 mio. ton plastik, hvor kun 10% genanvendes i dag. Ca. 270 mio. ton bliver brændt af, ender som landfills eller i havet. I WOHNs koncept anvendes affaldsplasten som det strukturelt bærende materiale, og 3D printer …

Beskyttelse af grundvand med bioremedieringsbarrierer

Kasper Gregersen

Udfordring: I Danmark anvendes ubehandlet grundvand til drikkevand, men denne praksis trues af pesticider og pesticidrester, hvor ca. 30 vandboringer lukkes om året grundet pesticidfund. Dette projekt undersøger derfor det mikrobielle og geologiske potentiale for at beskytte grundvandet mod pesticider ved at etablere underjordiske barrierer med bioremedierende effekt. Løsning: Ejlskov har en gennemprøvet, patenteret løsning indenfor onsite, non-destruktiv jordrensning, som …

Innovativ imprægneringsteknologi

Kasper Gregersen

Udfordring: På nuværende tidspunkt, findes der ingen kommercialiseret teknologi, der kan gennemimprægnere alle træsorter. Konsekvenser er en ineffektiv metode, hvor imprægneringsvæsker ofte kun befinder sig i træets yderste lag, der kan blive udvasket. Samtidig indeholder væskerne ofte mange kemikalier, der er skadelig for mennesker og miljø. Derudover vælges træ fra i byggerier grundet deres brandtekniske egenskaber, selvom træ er med …

Sortering og genanvendelse af tekstilaffald

Kasper Gregersen

Udfordring: Formålet med projektet er at udvikle og modne forsorterings- og genanvendelsesteknologier i et samarbejde langs værdikæden. Markedet for genanvendelse af tekstiler er ved at blive opbygget, og det er vigtigt at sikre samspillet mellem de forskellige værdikædeled for på effektiv vis at kunne skabe rentabel nyttiggørelse af tekstilaffald.   Løsning: Projektet vil køre i to udviklingsspor, der vil fokusere …

Genanvendelse af plast-alu-kompositter

Kasper Gregersen

Udfordring: Projektets formål er at undersøge de tekniske muligheder for at adskille og genanvende svært genanvendelige kompositmaterialer bestående af primært plast og aluminium. De omtalte plast-alu-kompositter er tynde (3-6 mm) plastplader af polyethylen (PE) eller polypropylen (PP) belagt med et en tynd aluminiumsfolie (0,3-0,8 mm). Denne konstruktion er særlig fordelagtig til skilteprodukter pga. specialiserede egenskaber, men besværliggør genanvendelsen, da materialerne …

Datastyret elektrokoagulering til H2S bekæmpelse

Kasper Gregersen

Udfordring: Svovlbrinte (H2S) er en af de centrale problemstillinger ved afledning af spildevand. H2S er stærkt giftigt selv ved små koncentrationer og årsag til korrosion af rør og bygværker af beton. Samtidig forventes det, at koncentrationen vil blive større når separationen af spildevand og rengvand bliver mere udbredt. I dag bruges der typisk overdosering af jernsalte, som udgør en betydelig …

Structual Health

Kasper Gregersen

Udfordring: Projektets mål er at lave en demo/test via et feasibility study på et trådløst strukturelt sundhedsovervågningssystem til betonkonstruktioner, med fokus på konstruktioner med alvorlig nedbrydningsrisiko, såsom broer, tunneler og vindmøllefundamenter.   Løsning: Projektets løsninger skal mindske ressourceforbruget, da teknikere i dag inspicerer alle bygninger, men i stedet kun skal til bygningen, når de IoT baserede målinger viser der er …

HiddenDyke

Kasper Gregersen

Udfordring: HiddenDyke er en innovativ og fleksibel løsning på et højaktuelt problem omkring stigende udfordringer med pludseligt forekommende oversvømmelse i forbindelse med stormfloder, store regnmængder, og lignende vejrfænomener. Statistisk set er sådanne hændelser blevet mere hyppige i takt med klimaforandringer, og dermed forøgelsen af oversvømmelsestruede områder. Dette stiller større krav til løsninger, som på en omkostningseffektiv, sikker og æstetisk acceptabel …

MurstenRenser

Kasper Gregersen

Udfordring: Projektet er et forprojekt til udvikling af et mekanisk maskinkoncept, der muliggør automatiseret og optimal genanvendelse af mursten og mørtel fra bygninger opført i tegl, som er anvendt ved byggeriet. Miljøbelastningen fra produktion og håndtering af byggematerialer og byggeaffald er en udfordring, der i stigende grad sættes fokus på, både i forhold til energiforbrug, ressourceoptimering, og affaldshåndtering.   Løsning: …

Innovationspartnerskaber

Lene Tougaard

CLEANs innovationspartnerskaber tager udgangspunkt i en konkret udfordring fra industrien, forsyninger, kommuner eller regioner og vil typisk involvere 3-5 partnere fra økosystemet. Udfordringen kan løses via innovation, samarbejde og nyudvikling og evt. med kendte innovative teknologier og services eller nye standarder. I innovationspartnerskaberne, som kan være rene virksomhedssamarbejder (B2B) samarbejder mellem en virksomhed og en videnpartner, en offentlig aktør eller …

Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi

Lene Tougaard

Den danske vandsektor har potentiale til at blive en eksportsucces på linje med det danske vindeventyr og i det nye erhvervsfyrtårn for vandteknologi skal der derfor bygges videre på en række af de styrkepositioner, som partnerskabet mellem virksomheder, forsyninger, universiteter, kommuner og relevante aktører allerede har gode erfaringer med. Foregangsregion for vandteknologiske løsninger Målet er, at Midtjylland skal være foregangsregion …

Videnbro

Kasper Gregersen

Et videnbroprojekt bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her omsættes specialiseret viden til nye ideer og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder. Videninstituioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til at yde teknologisk bistand til danske miljøteknologivirksomheder, som hjælpes videre med deres innovationsideer. Videnbroprojekter er et samarbejde om …

Øresund Match

Kasper Gregersen

Har du behov for at udvikle din virksomheds produkter, processer eller forretningsmodel for at stå stærkere på markedet? Mangler du et par ekspert-øjne, der kan løse din virksomheds komplekse udfordring? Øresund Match er din indgang til videninstitutionernes ekspertise I Øresund Match fungerer Erhvervshus Hovedstaden som én samlet indgang for virksomhederne til den viden, der findes på uddannelsesinstitutionerne. I et vidensamarbejde …

BeyondBeta – FLOW

admin

~~PROJEKTET ER AFSLUTTET ~~   Siden januar 2022 har CLEAN igennem projektet BeyondBeta FLOW hjulpet 17 vandteknologiske startups med at lægge fundamentet for deres forretning. Gennem samarbejde med Erhvervshusene, Accelerace, Water Valley Denmark og flere større aktører i vandbranchen, har startups fået vejledning til at lægge fundamentet for deres forretning med stor succes og udvikling   Inspiration og resultater fra …

Cirkulære byer

Lene Tougaard

Dansk Design Center og CLEAN inviterer seks kommuner til at deltage i et 2-årigt innovationsforløb. Projektet er støttet af Realdania og det er gratis for kommunen at deltage. Kommuner med lokale cirkulære udfordringer Projektet er målrettet kommuner, som har høje ambitioner om at arbejde både systemisk og i praksis med lokale cirkulære udfordringer i samarbejde med virksomheder, forskningsmiljøer og borgere …

Greater Copenhagen Green Deal

Lene Tougaard

The Greater Copenhagen Green Deal is a large-scale, 2-year project rooted in the European Green Deal’s ambitious targets to boost the efficient use of resources by moving towards a clean circular economy as well as restore biodiversity and becoming CO2- neutral. The EU Green Deal plan outlines the investments needed to carry out projects and the financing tools available. It …

NYC-CPH Dual Urban Water Vision Innovation Call

Kasper Gregersen

How can innovative stormwater treatment and reuse practices help urban areas address the challenges of flooding and recreational water quality exacerbated by shifts in rain patterns caused by climate change?  Aim of Innovation Call: New York City and the Municipality of Copenhagen are seeking new and innovative ideas, technologies, and approaches for how stormwater can be successfully captured and treated …

GT Program

Lene Tougaard

GT Programmet tilbyder grønne iværksættere et målrettet og dynamisk forløb med henblik på at forbedre deltagernes iværksætterkompetencer og reelle muligheder for at opnå succes. Det henvender sig til nyligt startede virksomheder og grønne iværksættere med en god idé og et ønske om at starte virksomhed. Programmet vil være en vekselvirkning mellem relevante workshops indenfor bl.a. idé- og produktudvikling, forretningsudvikling, økonomi, finansiering, salg, skalering og …

EU Techbridge

Lene Tougaard

~~THE PROJECT IS FINNISHED ~~ The EU Techbridge project matched North American based end-users that were looking for innovative water and energy solutions with innovative European SMEs. The EU funded project, under the COSME programme, aimed to bridge innovative technologies developed in Europe to the US and Canadian market. EU SMEs part of the project could showcase their technologies to …

Projekt Innovationsklynge for Vandteknologi

admin

Vand er vigtigere for verden end nogensinde før, og der er et enormt vækstpotentiale i at udvikle bæredygtige vandløsninger. Virksomhederne har dog svært ved at orientere sig i de mange tilbud og indgange til de mange aktiviteter, der er på området. Derfor arbejder CLEAN sammen med Teknologisk Institut v/Dansk Netværk for Klimatilpasning, Danish Water Forum, HOFOR v/ Call Copenhagen, Danmarks Tekniske …

NEPTUN

Kasper Gregersen

Danmark og Tyskland slår pjalterne sammen for at styrke vandsektoren og ruste begge lande mod klimaforandringer. 21 partnere blandt andet bestående af universiteter, kommuner, forsyninger og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen står klar til at samarbejde i det nye projekt NEPTUN.   Oversvømmede kældre, skybrud, der overbelaster kloakkerne, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand og udfordringer med kystsikring. …

Grøn Cirkulær Omstilling

Kirstine Dupont

~~PROJEKTET ER AFSLUTTET ~~ Nu får du mulighed for at få en konkurrencemæssig fordel og fremtidssikre din virksomhed. Over 400 danske virksomheder får over de næste par år hjælp til at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning – og du kan være en af dem. Vær på forkant med dine kunder og samarbejdspartnere som fremover vil …

Cirkulære byggeløsninger

admin

Som en del af Circularity City har du mulighed for at søge støtte til at udvikle cirkulære byggeløsninger, koncepter og forretningsmodeller. Så er du en mindre virksomhed i Midtjylland? Og er du interesseret i, i samarbejde med andre virksomheder, at skabe nye forretningsmuligheder inden for cirkulær økonomi? Så kan du nu søge om gratis ekspertrådgivning til at komme igang. Ansøgninger vil …

Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator (CIA)

admin

Cleantech Impact Accelerator programmet har gennem 3 år hjulpet mere end 60 startups med at: Pitche deres løsninger for store virksomheder som Tetra Pak, Alfa Laval, Arla, NCC, Balder, FOJAB, Nordex Food, Oatly og Peter Larsen Kaffe Udvide deres netværk til investorer Få 1:1 sparring og udvikling af finansiel handlingsplan Få et overblik over finansieringsmuligheder Validere deres teknologi Øge deres …

ProCirc

Kasper Gregersen

ProCirc er et EU-projekt i Nordsøregionen, som har til formål at undersøge og implementere cirkulære indkøb. Projektets mål er 30 pilotprojekter som vil demonstrere forskellige muligheder inden for cirkulære indkøb.  Organisationer kan fremme cirkulære økonomi gennem deres efterspørgsel til markedet. Det vil ikke kun have indflydelse på leverandørers forretningsmodeller, innovation og økonomiske muligheder, men også bidrage til nedbringelse af CO2-udslip …

C40 City Solutions Platform

Lene Tougaard

~~THE PROJECT IS FINISHED ~~ Leading cities around the world are searching for innovative solutions to the major climate challenges they face, ranging from adapting to the effects of climate change, to providing their citizens with low carbon energy, waste, water and mobility options. By providing cities and solution providers a program for working together on specific climate challenges at …

Sunde skoler – sund læring

Kasper Gregersen

Hovedpine, svimmelhed og dårlig koncentration. Det er, hvad mange lærere og elever oplever dagligt rundt om på landets skoler. De danske elever opholder sig 20 % mere i skolen end elever på verdensplan, og det er derfor paradoksalt, at de danske skoler sakker bagud på indeklima, i forhold til de øvrige nordiske lande, hvor balanceret ventilation og regelmæssige tilsyn med indeklimaet …

Nordic Solutions for C40

Kasper Gregersen

Nordic Solutions for C40 var 7 nordiske partnere indsats for at danne en selvbærende nordisk platform. Formålet med platformen var at skabe plads til fælles nordisk B2B-samarbejde inden for de nordiske lande for at reagere på kundeemner modtaget gennem C40 Cities Climate Leadership Group. C40 Cities netværket bestod af 93 af verdens storbyer med over 650 millioner mennesker. Byer der …

Digital Business Transformation

Lene Tougaard

Digital Business Transformation er et virksomhedsforløb, som hjælper virksomheder der arbejder inden for den grønne omstilling, med at styrke deres kerneforretning ved brug af digitalisering, digitale forretningsmodeller og nye værdikædepartnerskaber. Vores mentorer og eksperter vil hjælpe dig gennem hele forløbet og sikre effektivisering i virksomheden ved brug af digitale strategier. Nu er der åbent for ansøgning til deltagelse i Digital …

Sammen om klimatilpasning

admin

Projektets formål var at lette processen for klimasikring af bygninger for grundejere og udførende samt mindske de betydelige samfundsomkostninger, der er ved renovering af kloakker, opnå færre oversvømmelser og skåne vandmiljøet. Projektet blev til en realitet ved hjælp af fondsstøtte fra Grundejernes Investeringsfond og medfinansiering fra partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Projektet har blandt andet modtaget anerkendelse fra Realdania, da det …

Circularity City

admin

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, forenes indsatsen inden for cirkulær økonomi og smart byudvikling.  Circularity City skal booste både udbud og efterspørgsel af cirkulære løsninger i byggebranchen – i Region Midtjylland og gerne senere i resten af landet. Virksomheder, der kan skabe …

Big Data Business Academy

admin

Big Data Business Academy (BDBA) arbejder for at skabe større strategisk bevidsthed om big data hos ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv. BDBA vil gøre big data håndgribeligt og let forståeligt for danske virksomheder og ønsker at styrke Danmarks globale position inden for big data. Industriens Fond har samlet bevilliget 7 mio. kroner til projektets målrettede indsats – en indsats, som drives …

VIS

Kasper Gregersen

Baggrund for VIS SMV’er ligger ofte inde med koncepter eller teknologier, der potentielt kan resultere i en innovativ løsning relateret til vandområdet, men de har ikke altid selv kompetencerne til udvikle alle aspekter af en given løsning. Samtidig er CLEANs erfaring, at der er en udfordring i at parre SMV’ernes udviklingsbehov med relevante videnspersoner på universiteterne. Derfor har VIS (Vand, Innovation, SMV’er) fokus på at danne …

SCALE-UP NSR

Kasper Gregersen

~~PROJEKTET ER AFSLUTTET ~~ Scale-Up var et samarbejde mellem Europas cleantech klynger: Cambridge Cleantech, Clean Tech Delta, Cleantech Flanders, Cleantech Inn Sverige og CLEAN. Scale-up støttede den grønne økonomi gennem bedre udnyttelse af NSR Clean Tech (CT) innovation, der sigter mod international udnyttelse af 25 nye, grønne produkter og ydelser gennem større virksomhedskøb. Selvom NSR globalt førte inden for CT …

Inno-MT

admin

Inno-MT er et fagligt netværk med fokus på teknologiudvikling for miljøteknologiske virksomheder. Baggrund Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation, for både Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. Deltagelsen i faglige netværk kan hjælpe virksomheder til hurtigere at skabe innovationer og kommercielle succeser og etablere nyskabende offentlige-private samarbejder, der kan bidrage med …